Tidlig læring og digital læreteknikk bidrar til å løse den svenske «mattekrisen»

10 min

Resultatene fra PISA-studien fra 2022 viser at kunnskapskløften i den svenske skolen fremdeles er en av de største utfordringene å håndtere, ikke minst i faget matematikk. Sveriges regjering har økt undervisningstiden i matematikk på barnetrinnet for å håndtere det som kunnskapsminister Lotta Edholm beskriver som en «mattekrise». Samtidig skjer de største nedskjæringene i skolen siden 90-tallet, til tross for en allerede eksisterende og økende lærermangel. I stedet for å diskutere denne utviklingen har regjeringen koblet problemene til digitaliseringen. Under slagordet «Fra skjerm til perm» oppfordres lærere til å begynne å bruke penn og papir i stedet for digitale verktøy. Vi vil bidra til debatten ved å diskutere hvordan ulike verktøy kan utfylle hverandre og redusere kunnskapskløften, ikke minst innen matematikk.


Hva er PISA-studien?

Hvert tredje år gjennomføres det en internasjonal studie som undersøker 15-åringers kunnskaper innen leseforståelse, matematikk og naturfag. Resultatene gir en pekepinn om hvordan kunnskapsnivået utvikles i de forskjellige fagene i hvert land og hvordan det kan sammenlignes med andre land. I begynnelsen av desember 2023 ble resultatene fra 2022 presentert.


Hva viser PISA-studien?

Mellom 2006 og 2019 så Sverige en forverring av resultatene i matematikk. Trenden snudde i 2019-undersøkelsen, men de siste PISA-resultatene viser at kunnskapskløften i svensk skole fremdeles er stor.


Betydningen av tidlig trening og stimulering

Studier viser at det allerede på 3. trinn er mulig å identifisere hvilke elever som vil få strykkarakterer i matematikk på 9. trinn. Analysen er at tidlig trening legger grunnlaget for å lykkes senere i skolen, og at det er viktig å gi barnet variert og individuelt tilpasset støtte.


Digitale verktøy som støtte både på skolen og hjemme

Kunnskapsminister Lotta Edholm har ved flere anledninger fremhevet viktigheten av at fysiske lærebøker og andre analoge verktøy brukes i skolen. Fysiske læremidler kan brukes på andre måter og gi en annen type opplevelse enn med digitale læremidler, som har fordelen av å kunne gi individuelt tilpasset læring som utfordrer hver elev på riktig nivå.


«Digitale og analoge verktøy er kvalitativt ulike og har ulike styrker og svakheter. Fysisk og sosialt samspill er hjørnestenene i læringen. Samtidig har digitale læreprodukter et stort potensial til å bidra til å løse utfordringene man ser i utdanningssektoren. Ikke minst gir de muligheter til individuelt tilpasset læring hjemme – et sted der mange elever sliter med matten uten hjelp fra lærerne. På skolen kan digitale verktøy effektivisere deler av undervisningen og bidra til større likeverdighet. Med selvrettende hurtigprøver kan lærere få oversikt over klassens resultater og straks se hvilke elever som trenger mer støtte der og da, og om noen områder må repeteres. I klasserom der en vikar gjør sitt beste for å erstatte læreren, kan digitale verktøy være viktige for å opprettholde kvaliteten. Med disse eksemplene blir det klart at problemene i svensk skole ikke skyldes digitaliseringen, men viser snarere at digitalt formidlet læring har en viktig rolle å spille både nå og i fremtiden. For å løse «mattekrisen» som regjeringen ser i Sverige, trengs det både mer og tidligere trening samt bedre tilgang til læring. Digitale verktøy generelt, og Albert spesielt, kan bidra til alt dette ved å gi individuelt tilpasset og morsom læring som øker motivasjonen, ikkke minst for dem som har det vanskelig», sier digital pedagog Madeleine Loostrand i Albert.

Om Albert-gruppen
PISA-resultatene viser at kunnskapskløften er stor i Sverige, og tilgangen på kvalitetsundervisning er utilstrekkelig. Overfor disse utfordringene tilbyr Albert-gruppens portefølje av analoge og digitale læreprodukter løsninger for å støtte den tidlige matematikkutviklingen hos barn. Det er få andre aktører som på lignende måte støtter barnet i den ofte oversette opplæringen hjemme samt under hele grunnskoletiden, og som tilbyr individuelt tilpasset læring som møter hvert barn på riktig nivå.
«Albert vil være en bro som forbinder hjem og skole samt utjevner kunnskapskløften», sier CO-CEO Jonas Mårtensson i Albert.

Kom i gang allerede i dag!