Generelle vilkår

Hei, og velkommen til Albert!

Dette er brukervilkårene våre, og du finner også retningslinjene våre for informasjonskapsler her og personvernerklæringen vår her. Det er viktig at du leser nøye igjennom dette dokumentet, ettersom det ikke bare beskriver rettighetene dine, men også forpliktelsene du har som bruker. I personvernerklæringen beskriver vi også hvordan vi behandler personopplysningene dine, hva vi gjør for å beskytte dem, og hvor du kan henvende deg hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene. Takk for at du valgte Tjenesten vår!

Vilkår

Disse brukervilkårene, inkludert personvernerklæringen og retningslinjene for informasjonskapsler, nedenfor («Vilkårene») er opprettet av eEducation Albert AB, org. nr. 559020-9093, («Albert» eller «vi/oss/vår»). Vilkårene gjelder for deg som henholdsvis privatperson og juridisk person («kunden» eller «du/deg/din»), som (i) har registrert deg som bruker på Tjenesten Albert, og/eller i noen av Albert-appene (sammen kalt «Tjenesten»), eller (ii) har inngått en separat abonnementsavtale om bruken av Tjenesten. Vilkårene og eventuell separat abonnementsavtale utgjør til sammen den avtalen («avtalen») som er inngått mellom kunden og Albert.

For kunder som er under 18 år:

Hvis du som kunde er under 18 år, må både du og din foresatte godkjenne disse vilkårene på dine vegne. Ved å godkjenne disse vilkårene bekrefter du som er foresatt for en kunde under 18 år, at du gir ditt samtykke til at avtalen inngås mellom Albert og kunden. Albert forbeholder seg retten til å kontakte den foresatte for å bekrefte at et gyldig samtykke er avgitt.

TJENESTE & BETALNING

Tjenesten

Med Tjenesten menes Alberts digitale læringsplattform, inkludert all funksjonalitet, alle grensesnitt og alt innhold (inkludert all tekst og musikk, alle bilder og film samt alle bakenforliggende data og programvare) som Albert fra tid til annen gjør tilgjengelig gjennom Tjenesten på nettsteder og i forskjellige apper. Tjenesten kan fra tid til annen tilbys gratis. Du kan lese mer om Tjenesten ved å gå til nettstedet vårt, www.heialbert.no

Albert forbeholder seg retten til når som helst å fritt gjøre endringer i og oppdatere Tjenesten, noe som innebærer at for eksempel Tjenestens innhold, struktur, funksjonalitet og søkesystem kan forandres over tid.

Hvis en endring i Tjenesten ikke er meddelt av Albert minst én (1) måned i forveien, og den gjør din nytte av Tjenesten vesentlig dårligere (f.eks. hvis læremiddelet ditt blir helt fjernet fra Tjenesten), har du rett til å si opp avtalen, og i så fall kan du også kreve tilbakebetaling av abonnementsavgift som allerede er betalt, opptil et rimelig beløp som tilsvarer det som gjenstår av den aktive abonnementsperioden. Du kan bare kreve tilbakebetaling hvis du også sier opp avtalen (se delen om "Avtaleperiode, oppsigelse og nedstenging" om hvordan det gjøres). Hvis du fortsetter å bruke Tjenesten etter at en endring har skjedd, anses du som å ha godkjent endringen. Bortsett fra det som er beskrevet over, godtar du at du ikke kan kreve noe som helst ansvar eller gjøre gjeldende noen krav mot Albert på grunnlag av at Tjenesten er endret på den måten som er beskrevet over.

Bruk av Tjenesten

Til en del av Tjenestens tilbud trengs det en enhet som støtter operativsystemet iOS 13.0, iPadOS 13.0 eller nyere, eller Android 10.0 eller nyere.

Koder og andre forhåndsbetalte tilbud

Fra tid til annen kan koder, gavekort, forhåndsbetalte tilbud og andre lignende tilbud som gir tilgang til Tjenesten (heretter kalt «koder»), tilbys, selges av eller på vegne av Albert. Hvis du bruker en kode for å få tilgang til Tjenesten, må du være oppmerksom på at spesielle vilkår gjelder for koden, som også kan omfatte vilkårene for din tilgang til Tjenesten. Du samtykker herved til å følge alle slike spesielle vilkår, som anses å utgjøre en del av avtalen mellom deg og Albert.

Prøveabonnement

Av og til kan vi eller andre på våre vegne tilby prøveversjoner av Tjenesten i en viss periode, uten krav på betaling eller til redusert pris (et «prøveabonnement»). Formålet med et prøveabonnement er at brukere skal kunne prøve Tjenesten, eller deler av den, i en begrenset tidsperiode, for å kunne danne seg en oppfatning om Tjenesten. Albert forbeholder seg retten til å begrense prøveabonnementet og trekke tilbake eller endre et prøveabonnement når som helst uten forvarsel og uten ansvar, i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

For prøveabonnementer krever vi at du oppgir betalingsopplysningene dine for å starte prøveabonnementet. Når prøveabonnementet utløper, begynner vi automatisk å belaste deg for det gjeldende, betalte abonnementet fra og med den første dagen etter utløpet av prøveabonnementet, på gjentakende grunnlag hver måned. Ved å oppgi betalingsopplysningene dine i forbindelse med tegningen av prøveabonnementet godtar du at vi belaster deg for denne avgiften med de nevnte betalingsopplysningene. Hvis du ikke vil ha denne avgiften, må du si opp det aktuelle abonnementet på abonnementssiden i kontoen din eller avslutte kontoen innen prøveabonnementet utløper. Dette kan gjøres tidligst 48 timer etter at kontoen er opprettet. Hvis du heretter ikke vil belastes regelmessig hver måned, må du si opp det aktuelle abonnementet på abonnementssiden i kontoen din eller avslutte kontoen innen prøveabonnementet utløper. Du avslutter enklest ved å logge på Mine sider med påloggingsinformasjonen som ble sendt via e-post ved registreringen av kontoen, eller via appbutikken hvis kjøpet ble gjort gjennom en tredjepart. Du kan også kontakte kundestøtten, så hjelper vi deg med å avslutte medlemskapet.

LISENSOVERDRAGELSE OG DINE RETTIGHETER SOM BRUKER

Immateriella rettigheter

Tjenesten og alle immaterielle rettigheter som kan knyttes til denne, tilhører Albert og/eller Alberts lisensgiver. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er bevilget kunden i henhold til avtalen, er forbeholdt Albert. Avtalen innebærer altså ikke at noen immateriell rettighet eller noen del av en slik rettighet, utover den bruksretten som er spesifisert i avtalen, overføres til kunden. Dette innbærer også at du ikke har rett til å analysere, undersøke, endre, kopiere, spre, selge eller på noen annen immaterialrettslig relevant måte disponere over Tjenesten, annet enn (i) det som følger av denne avtalen eller obligatorisk gjeldende lovgivning, eller (ii) hvis du har innhentet Alberts skriftlige samtykke til en slik disponering på forhånd.

Lisensoverdragelse

Albert overdrar herved en ikke-eksklusiv rett til at du kan bruke Tjenesten I avtaleperioden (se delen om «Avtaleperiode, oppsigelse og nedstenging» om avtaleperioden) på de vilkårene som fremgår av denne avtalen og med de rettighetene og begrensningene som følger av at du har aktivert Tjenesten. Lisensen gis til en bestemt navngitt person, eller til et bestemt antall brukere, i henhold til det som er avtalt i en eventuell separat abonnementsavtale eller ved kundens registrering. Følgende vilkår gjelder også for henholdsvis privatpersoner og juridiske personer:

A) Privatperson

Brukere med privat abonnement har rett til å bruke Tjenesten til individuelt bruk. Hver brukerkonto er personlig og kan ikke deles med andre. Du får tilgang til Tjenesten når registreringen er fullført og vilkårene godtatt. Tjenesten anses som levert når kunden får tilgang til Tjenesten etter at registreringen er fullført og vilkårene godtatt.

B) Juridisk person

Brukere med abonnement via en juridisk person har rett til å bruke Tjenesten for det antallet brukere som er avtalt ved signeringen av en eventuell abonnementsavtale. Kunden har ansvar overfor Albert for at disse brukerne følger denne avtalen. Tilgang til Tjenesten oppnås når registreringen er fullført, vilkårene godtatt og nødvendige opplysninger om tilgang til Tjenesten er mottatt av en kontaktperson på vegne av kunden, via e-post. Nødvendige opplysninger for tilgang til Tjenesten sendes så snart kontaktopplysingene er sendt inn av kunden og disse er registrert av Albert. Tjenesten anses som levert når opplysninger om tilgang til Tjenesten er sendt til kunden.

Bruk av Tjenesten i skolen

Innhold som pedagogikk, hint, prøver, tekst-, bilde- og filmmateriale som er tilgjengelige i Tjenesten, og som er produsert av Albert, kan brukes fritt i skoler som er kunder, og som betaler for lisenser per elev og per lærer, basert på antallet elever og lærere ved skoleårets begynnelse eller da avtalen ble inngått om bruken av Tjenesten. Det innebærer at lærere som registrerer seg for Tjenesten, kan skrive ut og kopiere materiale til bruk sammen med klassen(e) sin(e), og at elever kan bruke materiale fra Tjenesten i gruppearbeid og rapporter på skolen.

Brukerinnhold

Du beholder eiendomsretten og eventuelle immaterielle rettigheter til innhold som du eventuelt skaper i Tjenesten, og alle tilbakemeldingene som du på annen måte sender til Albert («brukerinnhold»). Ved å inngå denne avtalen gir du imidlertid en ikke-eksklusiv lisens på ubestemt tid for at Albert kan bruke slikt brukerinnhold i den hensikt å videreutvikle og markedsføre Tjenesten, inklusive retten til å endre brukerinnholdet og underlisensiere dette til tredjeparter. Du bekrefter og godtar at denne lisensen består selv om avtalen sies opp, uansett årsaken til en slik oppsigelse.

MARKEDSFØRING

Vi eller noen av samarbeidspartnerne våre kan bruke opplysningene dine til markedsføringsformål. Det innebærer at du kan få reklame rettet mot deg, basert på opplysningene du sender inn. Hvis du ikke vil motta direkte markedsføring, kan du kontakte oss på support@hejalbert.se og be om å reservere deg mot direkte markedsføring (såkalt direkte reservasjon).

AVTALEPERIODE, OPPSIGELSE OG NEDSTENGING

Avtaleperiode og oppsigelse uten spesiell grunn

Denne avtalen gjelder til den sies opp av enten deg eller Albert. Både du og Albert har rett til når som helst og uten spesiell grunn å si opp avtalen og din bruk av Tjenesten. For å avslutte Tjenesten på raskeste og enkleste måte anbefaler Albert at du avslutter medlemskapet på kontoens abonnementsside ved å logge på Mine sider med påloggingsinformasjonen som ble sendt på e-post ved registreringen av kontoen, via appbutikken hvis kjøpet ble gjort gjennom en tredjepart, eller i ettertid av Alberts kundestøtte. Ved oppsigelse via e-post er det viktig at kundestøtten kan identifisere riktig konto som skal avsluttes. Derfor må du oppgi den e-postadressen du brukte for å registrere kontoen. Hvis du er usikker på nøyaktig hvilke opplysninger kontoen ble opprettet med, kan du sende mulige alternativer, så hjelper kundestøtten deg videre. Avtalen og retten til å bruke Tjenesten opphører når neste belastning skulle ha skjedd.

Oppsigelse på grunn av brudd på avtalen

Albert har rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning hvis kunden bryter avtalen i noe vesentlig henseende. Du aksepterer og bekrefter at du forstår at du kan være ansvarlig for å erstatte Albert for eventuell skade som Albert lider som følge av et avtalebrudd, f.eks. hvis du bruker Tjenesten i strid med lisensvilkårene i delen om «Lisensoverdragelse og dine rettigheter som bruker» ovenfor eller gjør det mulig for andre å få uautorisert tilgang til Tjenesten.

Midlertidig nedstenging av Tjenesten

Albert kan komme til å midlertidig begrense eller stenge tilgangen din til Tjenesten fra tid til annen. Det kan f.eks. skyldes at det utføres vedlikehold på Tjenesten. Albert har også rett til å sperre tilgangen til Tjenesten hvis du faktisk har eller Albert har rimelig grunn til å mistenke at du har brukt Tjenesten, dens innhold eller Alberts immaterielle rettigheter i strid med disse vilkårene, eller at du på annen måte har brutt avtalen. Hvis du ikke betaler abonnementsavgiften i tide, har Albert også rett til å sperre tilgangen til Tjenesten inntil betalingen er gjort.

Ingen refusjon

Hvis du eller Albert sier opp avtalen, eller hvis Albert avbryter tilgangen din til Tjenesten som angitt ovenfor, godtar du at Albert i den grad det er tillatt i henhold til lov, ikke har noe ansvar eller forpliktelser overfor deg, og at Albert ikke vil tilbakebetale eventuelle beløp som du allerede har betalt, bortsett fra i slike tilfeller som angitt i delen «Tjeneste og betaling» ovenfor.

ANGRERETT

I henhold til loven (SFS 2005:59) om distanseavtale og avtale utenfor forretningslokaler (den svenske distanseavtaleloven) har du som forbruker angrerett i 14 dager etter dagen da avtalen om abonnementet ble inngått. Hvis du vil bruke angreretten innenfor denne tidsrammen, kan du avslutte abonnementet under Min profil og Betalinger.

OVERDRAGELSE OG OVERFØRING

Uten Alberts samtykke har ikke kunden rett til å overdra eller overføre rettighetene eller forpliktelsene sine ifølge avtalen. Albert har rett til å overføre avtalene eller en del av dem, og Albert har rett til å delegere noen eller alle sine forpliktelser i henhold til avtalen. Du kan ikke overføre avtalen eller noen del av dem og heller ikke overføre eller underlisensiere rettighetene dine i henhold til avtalen til noen tredjepart.

BRUK OG ANSVAR

Kunden kan ikke bruke Tjenesten i strid med avtalen eller i strid med gjeldende lover og forskrifter.

Kunden forplikter seg til å ikke avsløre brukernavn eller passord til noen uautoriserte personer samt passe på at dokumenter som brukernavn og passord til Tjenesten oppbevares på en slik måte at de ikke er tilgjengelige for uvedkommende. Kunden må omgående varsle Albert hvis det mistenkes at uvedkommende har fått kjennskap til kundens passord eller på annet hvis har fått uautorisert tilgang til kundens konto. Hvis Albert kan slå fast at kundens brukernavn og passord er blitt misbrukt, har Albert også rett til å tildele kunden et nytt brukernavn og passord.

KUNDESTØTTE

Albert gir kundestøtte på Tjenesten via e-post, og vi prøver alltid å svare innen 48 timer, selv om vi ikke alltid kan garantere at du får svar innen denne perioden. Støtte skjer via support@heialbert.no. Hvis du vil avslutte abonnementet, kan du gjøre det på Mine sider, via appbutikken hvis kjøpet ble gjort via en tredjepart, eller ved å kontakte kundestøtten, så hjelper vi deg å avslutte medlemskapet.

MELDINGER

Meldinger fra Albert til kunden som sendes til e-postadressen kunden har oppgitt, skal anses å ha nådd kunden ett døgn etter at meldingen ble sendt. Du er forpliktet å melde fra til Albert hvis du vil endre kontaktopplysningene dine, og Albert har rett til å stole på at de kontaktopplysningene som du til enhver tid har registrert hos Albert, er korrekte.

ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING

Albert garanterer at Albert har rett til å overdra lisens til Tjenesten i henhold til disse vilkårene.

Albert påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil og svikter i innholdet i Tjenesten eller dens tilgjengelighet, og du bekrefter at du forstår at ingen programvare eller digital Tjeneste er helt feilfri, og at f.eks. feil kan oppstå i Tjenesten. Albert bærer heller ikke ansvar for eventuelle skader, enten de er direkte eller indirekte, som er forsårsaket av eller skjer som følge av bruken av Tjenesten, inklusive eventuelle skader som oppstår som følge av at Tjenesten ikke kan brukes på den tilsiktede måten, f.eks. når Tjenesten er midlertidig nede eller rammes av forstyrrelser.

ENDREDE VILKÅR

Albert forbeholder seg retten til å endre vilkårene fra tid til annen. Melding om endring meddeles på Tjenestens nettsted senest 14 dager før endringen trer i kraft, og kan også meddeles kunden via oppgitte kontaktopplysninger til oppgitt adresse innenfor samme tidsramme. Endringer er bindende for kunden såfremt endringen ikke rimeligvis kan anses å innebære vesentlig ulempe for kunden og denne senest 7 dager etter mottatt melding om en kommende endring gir Albert beskjed om umiddelbar oppsigelse av Tjenesten. Avtalen opphører da å gjelde så snart Albert har fått meldingen om oppsigelsen.

GJELDENDE LOV OG TVISTELØSNING

Tvist på bakgrunn av denne avtalen mellom Albert og kunden skal avgjøres av svensk allmenn domstol i henhold til svensk lov.

Hvis du er en forbruker og har kommentarer eller klager på Tjenesten, kan du også kontakte Forbrukertilsynet. Du finner mer informasjon om Forbrukertilsynet på www.forbrukertilsynet.no. Du kan også kontakte Forbrukertilsynet gjennom kontaktinformasjonen nedenfor.

ForbrukertilsynetPostadress: Sandakerveien 138, 0484 Oslo

Telefon: 23 400 600

Epost: post@forbrukertilsynet.no

KONTAKT OSS

eEducation Albert AB (559020-9093)

E-post: support@heialbert.no

Webb: heialbert.no

Post- och besöksadress: Polhemsplatsen 5 - 7, 411 03 Göteborg, Sweden